ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

(a továbbiakban: „ÁSZF”) 

Hatályos: 2019. június 1. napjától 

Impresszum 

A Szolgáltató adatai: 

Név: Chonjo Diana Bernadett ev. 

Székhely: 1028 Budapest Aszú utca 4/A 

Levelezési cím: 1028 Budapest Aszú utca 4/A 

Nyilvántartási szám: 54062735 

Adószám: 55391027-1-41 

Képviselő: Chonjo Diana Bernadett 

Telefonszám: +36 20 4187517 

E-mail: dia@babalansz.hu 

Név: Barabás Szilvia ev. 

Székhely: 2030 Érd Egervári utca 18. 

Levelezési cím: 2030 Érd Egervári utca 18. 

Nyilvántartási szám: 54062618 

Adószám: 55390820-1-33 

Képviselő: Barabás Szilvia 

Telefonszám: +36 30 4171616 

E-mail: szilvi@babalansz.hu 

Honlap: https://www.babalansz.hu 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Tárhely.Eu Kft.

https://tarhely.eu/

Székhely/ Elérhetőség

1144 Budapest, Ormánság utca 4, X. emelet 241.

06 1 789-2-789

  1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen ÁSZF határozza meg a [.] Dia egyéni vállalkozó és [.] Szilvi egyéni vállalkozó (a  továbbiakban: „Szolgáltató”), valamint a Szolgáltató által nyújtott babamasszázs-tanfolyam szolgáltatást (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybe vevők (a továbbiakban: „Megrendelő”)  között a Szolgáltatás értékesítésének és igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és  a Megrendelő között keletkező jogokat és kötelezettségeket. 

1.2. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti szerződés a Szolgáltatás teljesítésének  időpontjáig tartó határozott időtartamra jön létre. 

1.3. A jelen ÁSZF 2019. június 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A  Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt és a Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 

Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a  Szolgáltató a Megrendelőt a változások www.babalansz.hu oldalon történő közzététele útján  értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. 

1.4. A Szolgáltató azzal gondoskodik a jelen ÁSZF Megrendelői megismeréséről, hogy a  Szolgáltatás megrendelését a Megrendelő kizárólag a jelen ÁSZF elfogadását követően  kezdheti meg. 

1.5. Amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezései eltérnek az általános szabályoktól, illetve a szokásos szerződési gyakorlattól, úgy a jelen ÁSZF ezt külön jelzi. 

  1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások meghatározása

2.1. A Szolgáltató az alábbiakban részletezett babamasszázs-tanfolyamokat biztosítja a  Megrendelő részére: 

Egyéni babamasszázs-oktatás 40.000ft / 4 alkalom

Egyéni online babamasszázs-oktatás 28.000ft / 4 alkalom

Egyéni kismamás / kispapás intenzív babamasszázs-oktatás 22.000ft / 2 alkalom

Egyéni online kismamás / kispapás intenzív babamasszázs-oktatás 20.000ft / 2 alkalom

Egyéni Castillo Morales féle arcstimulációs oktatás 7000ft / 1 alkalom

Egyéni online Castillo Morales féle arcstimulációs oktatás 7000ft / 1 alkalom

Egyéni babaápolási tanácsadás 6990 Ft / személyre szabott 1 alkalmas ,90 perces

Egyéni online babaápolási tanácsadás 6990 Ft/ személyre szabott 1 alkalmas ,90 perces

Csoportos babamasszázs-oktatás 22.000ft / 4 alkalmas

2.2. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiszállási díjak az alábbiak: 

2.2.1. Pest megye budai oldal: Budaörs, Törökbálint, Budakeszi, Budakalász, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisborosjenő, Üröm , Nagykovácsi – 3000,- Ft 2.2.2. Pest megye budai oldal: Diósd, Érd , Solymár – kiszállási díj nélkül 2.2.3. Budapest budai oldal: I., II., XI., XII. kerületek – kiszállási díj nélkül 2.2.4. Budapest budai oldal: III. kerület – 3000,- Ft 

2.2.5. Budapest budai oldal: XXII. kerület – 5000,- Ft 

2.2.6. Budapest pesti oldal: VIII., IX. kerületek – kiszállási díj nélkül 

2.2.7. Budapest pesti oldal: IV., V., VI., VII., XIII. kerületek – 3000,- Ft 2.2.8. Budapest pesti oldal: X., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. 5000,-Ft 

2.3. A Szolgáltató lehetőséget biztosít Ajándékutalvány vásárlására, amely az  Ajándékutalvánnyal megvásárolt Szolgáltatás egyszeri igénybevételére jogosítja az  Ajándékutalvány jogosultját. Az Ajándékutalvány a megvásárlás napjától számított egy  (1) éven belül felhasználható. Az Ajándékutalvány megvásárlására és felhasználására a  jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezések az alábbi eltérésekkel irányadók: 

2.3.1. A jelen ÁSZF fizetési kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései, így különösen  a Szolgáltatás díjának megfizetésére vonatkozó szabályok az Ajándékutalvány  vásárlóját terhelik. A Szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók azzal, hogy az Ajándékutalvány jogosultja a jelen ÁSZF 3.7. pontjában meghatározott elállási jogot nem gyakorolhatja, az elállási jog gyakorlására 

az Ajándékutalvány vásárlója jogosult a Szerződés megkötésének napjától számított  tizennégy napon belül. 

2.4. A Szolgáltatás díja a meghatározott tanfolyamtípus díjának és az alkalmazandó  kiszállási díjnak az összege, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt  mértékű általános forgalmi adót is. A Megrendelő a Szolgáltatások aktuális típusairól,  díjáról és a kiszállási díjakról a Szolgáltató honlapján tájékozódhat. A Szolgáltató  jogosult a Szolgáltatási díjakat egyoldalúan módosítani. 

  1. A Megrendelő és a Szolgáltató közötti jogviszony

3.1. A tanfolyamon kizárólag 12 hónaposnál fiatalabb gyermekkel lehet részt venni. 

3.2. A Megrendelő a weboldal jelentkezésre kialakított felületén a megjelölt adatok  megadásával, a tanfolyam és lényeges tulajdonságainak (időpont, helyszín) kiválasztásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával, és az előbbieket véglegesítve a  Jelentkezés gombra való kattintással ajánlatot tesz (a továbbiakban: „Jelentkezés”) a  Szolgáltató részére a Szolgáltatás igénybevételére. A Megrendelőt a szerződés  megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére  kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. 

3.2.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő megrendelését  indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása  esetén. 

3.2.2. A Megrendelő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek  megadásra a Jelentkezési felületen. A Szolgáltató kizárja felelősségét a megrendelés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő  kárért. A Szolgáltató a Megrendelő által megadott adatoknak megfelelően felel a  teljesítésért és a számla kiállításáért. A Megrendelőnek bármikor lehetősége van adatait  ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy  hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Megrendelő adatait ellenőrizni. 

3.2.3. A Jelentkezések feldolgozása munkanapokon (hétfő-péntek) 9.30 órától 16.00  óráig történik. 

3.2.4. A leadott Jelentkezések, amennyiben az a munkaidő lejárta után, hétvégén vagy  ünnepnapon történik, feldolgozása a következő első munkanapon történik. 

3.3. A Jelentkezés beérkezését követően a Szolgáltató a Megrendelő részére automatikus elektronikus válaszlevelet küld. 

3.4. A Szolgáltató elektronikus levélben és/vagy telefonos úton felveszi a kapcsolatot a  Megrendelővel a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyeztetés érdekében. 

3.5. A Szolgáltató telefonos egyeztetés esetén a Megrendelő részére küldött második  elektronikus levelében írásban rögzíti a Felek szóbeli megállapodását, és elküldi a  Szolgáltatás díjának megfizetésére vonatkozó adatokat, valamint a Szolgáltatás díjáról  kiállított számláját. A Szolgáltató e-mailben történő egyeztetés esetén a Megrendelő  részére küldött második elektronikus levelében elküldi a Szolgáltatás díjának 

 

megfizetésére vonatkozó adatokat, valamint a Szolgáltatás díjáról kiállított számláját. A második elektronikus levél a Szolgáltató részéról az ajánlat elfogadásának minősül,  így annak megküldésével a Felek között létrejön a Szerződés. 

3.6. A Megrendelő köteles a Szolgáltatás díját a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől  számított 8 (nyolc) napon belül, de legkésőbb a Szolgáltatás időpontját megelőző 5.  (ötödik) munkanap végéig egyösszegben, pénzintézeti átutalás útján, a Szolgáltató  megadott bankszámlájára teljesíteni. 

3.7. A Szolgálatás díjának teljesítését követően a Szolgáltató harmadik elektronikus  levelében tájékoztatja a Megrendelőt a Szolgáltatás igénybevételének részleteiről. 

3.8. A Megrendelőt, a Szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon  belül, de legkésőbb a Szolgáltatás kezdő időpontját megelőző ötödik munkanap  végéig írásban gyakorolható indokolás nélküli elállási jog (lemondás) illeti meg. Az  elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő  nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az  elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. A Szolgáltató a Megrendelő  elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón  visszaigazolni. Ha a Megrendelő a jelen bekezdésnek megfelelően eláll a Szerződéstől,  a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől  számított tizennégy napon belül pénzintézeti átutalás útján visszatéríti a Megrendelő  által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel  összefüggésben felmerült költségeket is 

3.9. Az oktatáson (a Szolgáltatás teljesítésének helyszínén és időpontjában) való meg nem  jelenés, vagy amennyiben a Szolgáltatás teljesítése a Megrendelő érdekkörében  felmerülő okból hiúsul meg (pl.: a Megrendelő nem tartózkodik a Szolgáltatás  teljesítésének helyén) a Szolgáltatás díja nem jár vissza. 

3.10. Amennyiben a Szolgáltatás teljesítése a Szolgáltató érdekkörében felmerülő okból  hiúsul meg, a Megrendelő jogosult új időpontot választani, vagy, ha a Felek erre  vonatkozóan nem tudnak megegyezni, a Szolgáltatás díja teljesítésarányosan visszajár. 

3.11. Amennyiben az oktatás elmaradását a Szolgáltató ellenőrzési körén kívül eső, a  szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozza, és nem elvárható,  hogy a körülményt a Szolgáltató elkerülje (pl.: betegség), a Megrendelő jogosult új  időpontot választani, vagy, ha a Felek erre vonatkozóan nem tudnak megegyezni, a  Szolgáltatás díja a Megrendelőnek teljesítésarányosan visszajár, az oktatás  elmaradásáért a Szolgáltató egyéb felelősséget nem vállal. 

3.12. A Szolgáltatás (babamasszázs-oktatás) menete: 

3.12.1. A Szolgáltatás helyszíne és kezdő időpontja a Felek által előzetesen egyeztetett  helyszín és időpont. A Megrendelő késése esetén a Szolgáltatás befejező időpontja  nem módosul. 

3.12.2. A Megrendelőnek a Szolgáltatás teljesítéséhez az alábbiakat kell biztosítania: 3.12.2.1. Megjelenés a Felek által előzetesen egyeztetett helyen és időpontban, 3.12.2.2. Megfelelő szobahőmérséklet,

 

3.12.2.3. Hidegen sajtolt olaj (pl.: szezámolaj, olívaolaj, napraforgóolaj, kókuszolaj,  mandulaolaj, drogériában megvásárolható babaolaj), 

3.12.2.4. Eldobható egyszer használatos papír pelenkázó alátét vagy decubitus lepedő, 3.12.2.5. Textilpelenka, 

3.12.2.6. Puha pléd, 

3.12.2.7. Váltóruha a babának. 

3.12.3. A Szolgáltatás teljesítése során babamasszázst csak egészséges, 12 hónapnál  fiatalabb gyermeken lehet végezni. Amennyiben a gyermek beteg vagy az oktatás  során alszik, a Szolgáltató oktatóbabát biztosít az oktatás ideje alatt. 

3.12.4. Az oktatás beszélgetéssel kezdődik, majd elkezdődik a masszázs. Az oktatás során  a Szolgáltató végig figyelembe veszi a gyermekek szükségleteit, ennek megfelelően  alakítja az oktatás menetét. 

  1. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

4.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt az alábbi adatokról. Kérjük kedves  Megrendelőinket, hogy a Szolgáltatás megvásárlása előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák  át, és kizárólag ennek ismeretében kössék meg a szerződést. 

4.1.1. A Szolgáltatás, vagyis a babamasszázs-tanfolyam típusai, valamint azok lényeges  tulajdonságai megtalálhatók a jelen ÁSZF 2-3. pontjaiban, illetve a weboldal  „Tanfolyam” menüpontja alatt, az adott Szolgáltatáshoz tartozó adatlapon. A jelen  ÁSZF-ben és az adatlapon teljeskörű tájékoztatás található az igénybe vehető  Szolgáltatás típusokról és azok áráról, bruttó formában (tartalmazza az esetenként  fizetendő ÁFÁ-t), utalással a törvényes magyar fizetőeszközre, “Ft” formátumban.  A Szolgáltató weblapján a Megrendelő regisztráció nélkül megtekinthet minden  adatot, illetve a Jelentkezését is lefolytathatja regisztráció nélkül. 

4.1.2. A Szolgáltató neve, székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési  címe a jelen ÁSZF Impresszumában található. A Szolgáltató üzleti tevékenységének  helye az Impresszumban megjelölt Székhely.  

4.1.3. A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben részletezett Szolgáltatással közvetlen kapcsolatban  álló panaszát szóban vagy írásban, a Szolgáltató fent megjelölt bármely  elérhetőségére címezve közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt  azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Megrendelő a  panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem  lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról  haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát  személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni,  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt  panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg  megküldeni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc  napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Megrendelőnek megküldi,  elsősorban a Megrendelő által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító  álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a  Szolgáltató köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –

annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását  kezdeményezheti.  

4.1.4. Az illetékes béléltető testület adatai: 

Budapesti Békéltető testület 

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Fax: +36 1 488-21-86 

Telefon: +36 1-488-21-31 

  1. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

5.1. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt  állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A  honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok  kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően  nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. 

  1. Záró rendelkezések

6.1. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. A létrejött szerződés írásbeli  szerződésnek minősül, a Felek az elektronikus levelezést kifejezetten írásbeli értesítésnek  ismerik el. A szerződés létrejöttét a Megrendelő által megadott, elektronikusan elmentett  jelentkezési adatok, illetve a Szolgáltató elektronikus válaszlevelei igazolják, amelyeket a  Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig  őriz. A Megrendelő által begépelt adatok, a Szolgáltatásra vonatkozóan a Szolgáltató  rendszerében őrzött adatok, a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás), a felek közötti  elektronikus levelezésben a Szolgáltatásra vonatkozó adatok, illetve az ÁSZF szövegezése  együttesen alkotják az írásbeli szerződést. 

6.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a  magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.  törvény („Ptk.”), a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.),  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti  szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet vonatkozó  rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés  nélkül is irányadók.